Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
4,383  
5,177  
6,651  
8,691  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
195,913  
169,655  
243,250  
359,619  
332,739  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-147,654  
-136,229  
-182,752  
-213,510  
-393,225  
Tiền chi trả cho người lao động
-30,904  
-31,886  
-32,378  
-32,931  
-35,056  
Tiền chi trả lãi vay
-5,223  
-5,763  
-6,555  
-11,960  
-10,002  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,129  
-1,145  
-1,758  
-1,147  
-3,406  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
31,920  
17,232  
25,631  
39,855  
3,674  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-34,907  
-15,628  
-16,693  
-19,551  
-18,198  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
8,016  
-3,763  
28,745  
120,376  
-123,474  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-11,058  
-6,378  
-3,063  
-2,335  
-4,219  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
93  
-14  
0  
38  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-49,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
2,300  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,660  
233  
137  
369  
293  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-7,398  
-55,052  
-2,940  
334  
-3,888  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
23,800  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
167,622  
198,334  
178,232  
217,203  
392,305  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-161,010  
-142,088  
-208,324  
-318,629  
-264,977  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-4,000  
-5,632  
-1,568  
-6,000  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
6,611  
76,047  
-35,724  
-102,993  
121,328  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
7,230  
17,232  
-9,919  
17,717  
-6,034  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
30,005  
12,771  
22,690  
4,971  
11,001  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
17  
2  
1  
2  
4  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
37,252  
30,005  
12,771  
22,690  
4,971