Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,185,141  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
452,919  
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-104,517  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,292,648  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
435,086  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
-100,662  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
575,318  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,740,934  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
147,522  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,258,208  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-35,251  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-442,748  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-192,180  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
1,412,260  
1,037,792  
806,318  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-1,598,809  
-816,336  
-507,291  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-115,587  
-77,149  
-66,630  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-342,835  
-440,233  
-409,059  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-136,882  
-64,073  
-94,089  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
816,043  
501,697  
745,755  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-294,269  
-531,760  
-385,668  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-430,065  
-260,079  
-390,063  
89,336  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,667,196  
-2,079,214  
-481,511  
-865,148  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
125,709  
220,639  
579,354  
487,789  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-129,102  
-1,398,196  
-758,415  
-885,705  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
566,872  
635,485  
666,042  
747,612  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-470,082  
-1,756,746  
-834,457  
-357,800  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
668,343  
949,620  
664,879  
536,438  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
223,874  
387,075  
295,033  
200,287  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,681,582  
-3,041,337  
130,924  
-136,527  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
123,450  
381,915  
9,197  
53,353  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-607,566  
-196,732  
-5,390  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,925,472  
7,445,939  
4,512,947  
3,291,848  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,002,863  
-3,488,475  
-3,290,317  
-2,884,584  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-13,028  
0  
-752  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-327,022  
-650,861  
-196,677  
-58,290  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,098,444  
3,491,785  
1,029,007  
402,327  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,013,204  
190,369  
769,869  
355,137  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,757,489  
1,567,118  
797,249  
442,112  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
1  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
744,285  
1,757,489  
1,567,118  
797,249