Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,340  
1,468  
-37,855  
-61,895  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
468  
1,966  
1,994  
1,939  
2,017  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
2,011  
2,511  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-167  
201  
141  
0  
Chi phí lãi vay
397  
397  
226  
314  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
2,205  
5,676  
-32,923  
-59,500  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
35,199  
-160,364  
-7,330  
9,763  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-5,413  
-13,333  
-7,162  
72,224  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
103  
-7,087  
69,914  
22,329  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-133  
-759  
8,424  
-1,433  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-44  
-84  
-93  
-390  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,502  
0  
-500  
-75  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
259,013  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-129,411  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-5,165  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-692  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-11,168  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-57,324  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
30,414  
-175,951  
30,331  
42,918  
55,252  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-14,376  
-869  
-445  
-14  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
70  
50  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-31,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
3,500  
150  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
167  
-201  
-141  
241  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-31,000  
-10,709  
-920  
-516  
277  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
181,000  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
8,475  
12,802  
48,166  
14,797  
40,904  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,723  
-12,152  
-79,632  
-56,930  
-92,965  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-249  
181,650  
-31,466  
-42,133  
-52,062  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-835  
-5,010  
-2,055  
269  
3,467  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,948  
6,958  
9,013  
8,744  
5,277  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,114  
1,948  
6,958  
9,013  
8,744