Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
470  
486  
1,321  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
3,974  
3,229  
2,598  
4,452  
2,569  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-6,360  
-701  
-861  
-1,780  
-934  
Tiền chi trả cho người lao động
-1,241  
-766  
-988  
-1,233  
-1,383  
Tiền chi trả lãi vay
-96  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-46  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
575  
147  
181  
955  
1,411  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,718  
-687  
-594  
-882  
-2,118  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-7,866  
1,222  
336  
1,465  
-455  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-20  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
300  
0  
54  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-2,700  
-5,200  
-6,930  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
6,380  
1,000  
4,700  
2,050  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-85  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
200  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
203  
314  
273  
139  
177  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
6,762  
-1,086  
-227  
-4,687  
92  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-207  
0  
-9  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
5,127  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-5,127  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
-54  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
-207  
0  
-62  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,104  
136  
-98  
-3,222  
-425  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,305  
1,169  
1,267  
4,488  
4,913  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
201  
1,305  
1,169  
1,267  
4,488