Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
59,607  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
12,508  
4,953  
4,356  
8,000  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-385  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,809  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
5,672  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
73,592  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-16,417  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
4,931  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
30,704  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
9,024  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-22,500  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-5,226  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-10,321  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-358  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
277,391  
144,286  
136,069  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-204,405  
-87,059  
-95,058  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-35,250  
-22,574  
-23,702  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-1,962  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-7,651  
-3,785  
-757  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
4  
290  
4,632  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-5,023  
-8,044  
-10,102  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
63,430  
23,104  
23,115  
11,083  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-50,831  
-110,289  
-1,110  
-3,174  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-140  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-49,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,803  
667  
649  
587  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-97,168  
-109,622  
-461  
-2,586  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
98,425  
74,760  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
49,233  
49,666  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,535  
-2,734  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,280  
-9,714  
-5,438  
-1,956  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
132,843  
111,978  
-5,438  
-1,956  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
99,105  
25,460  
17,215  
6,540  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
61,655  
36,109  
18,803  
12,263  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-12  
86  
91  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
160,747  
61,655  
36,109  
18,803