Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
257,775  
328,301  
213,070  
125,965  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
152,759  
153,360  
152,740  
152,577  
149,932  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
152  
1  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-9,800  
-9,412  
-8,066  
-9,124  
Chi phí lãi vay
0  
111,395  
131,354  
167,204  
190,650  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
512,730  
603,135  
524,786  
457,424  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-65,085  
53,784  
-79,183  
-85,279  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
11,832  
315  
-13,999  
-753  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
11,665  
-9,369  
22,888  
13,721  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
-8,793  
249  
-1,003  
-8,498  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-111,395  
-131,354  
-152,304  
-195,018  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
55  
0  
0  
5,036  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
12  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-13,835  
-8,427  
-3,855  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,102,267  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-67,736  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-41,140  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-96,180  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-14,270  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
6,258  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-405,746  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
483,453  
337,175  
508,333  
297,342  
186,631  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-349  
-43,664  
-106,459  
-95,028  
-89,579  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
-35  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-26,500  
-900  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
900  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
14,356  
9,539  
9,288  
8,316  
9,792  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-12,492  
-34,125  
-97,171  
-86,712  
-79,823  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
25,000  
65,712  
189,944  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-163,800  
-163,800  
-195,000  
-205,712  
-327,785  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-195,709  
-105,654  
-72,631  
-15,194  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-163,800  
-359,509  
-275,654  
-212,631  
-153,035  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
307,160  
-56,459  
135,508  
-2,001  
-46,227  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
194,158  
250,618  
115,109  
117,110  
163,337  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
501,319  
194,158  
250,618  
115,109  
117,110