Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam (CFC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
2,365  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
84,540  
135,860  
144,618  
134,729  
165,809  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-69,478  
-90,063  
-111,219  
-116,271  
-124,521  
Tiền chi trả cho người lao động
-14,024  
-19,511  
-24,948  
-21,322  
-20,749  
Tiền chi trả lãi vay
-63  
-318  
-617  
-493  
-761  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-250  
-847  
-383  
-190  
-966  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,011  
3,587  
2,629  
31,638  
54,677  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,896  
-6,710  
-2,943  
-34,413  
-57,465  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-2,158  
21,998  
7,137  
-6,321  
16,024  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-23  
-1,999  
-169  
-1,550  
-928  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
7  
162  
28  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-2,000  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
707  
663  
398  
519  
476  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
691  
-1,174  
-1,744  
-1,032  
-452  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
37,664  
56,430  
96,967  
50,036  
84,083  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-37,887  
-71,028  
-90,306  
-57,645  
-76,966  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,454  
-2,301  
-2,921  
-1,216  
-8,520  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-1,677  
-16,899  
3,741  
-8,826  
-1,403  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,144  
3,926  
9,134  
-16,179  
14,169  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,656  
13,732  
4,597  
20,775  
6,609  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
8  
-1  
1  
1  
-3  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
14,521  
17,656  
13,732  
4,597  
20,775