Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị Công nghiệp (CEG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
16,870  
 
 
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,163  
 
 
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
5,420  
 
 
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-5  
 
 
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
 
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
143  
 
 
 
 
Chi phí lãi vay
4,138  
 
 
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
 
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
 
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
29,730  
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-20,042  
 
 
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-22,673  
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
8,193  
 
 
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
603  
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
 
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-4,105  
 
 
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,393  
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
26,249  
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-27,986  
 
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
 
 
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
 
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
 
 
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
 
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-11,423  
 
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,877  
 
 
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1  
 
 
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-4,300  
 
 
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
6,323  
 
 
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-130  
 
 
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,576  
 
 
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
298  
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-109  
 
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
 
 
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
 
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
99,680  
 
 
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-85,088  
 
 
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
 
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,025  
 
 
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
11,568  
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
36  
 
 
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
10,388  
 
 
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
 
 
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,425