Công ty cổ phần Cầu Đuống (CDG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
5,863  
3,915  
102  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,501  
4,490  
4,048  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-686  
1,087  
-8  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-2  
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-82  
-194  
-15  
 
 
Chi phí lãi vay
167  
229  
725  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,763  
9,526  
4,852  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-7,320  
1,099  
-5,704  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-236  
4,693  
3,599  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
369  
-4,998  
5,339  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
538  
57  
242  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-182  
-259  
-749  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
-1  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
3  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-52  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,932  
10,121  
7,525  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,080  
-1,290  
0  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
82  
1,122  
0  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,056  
-3,025  
-1,000  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
6  
35  
18  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
10  
20  
15  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
469  
96  
15  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,568  
-3,041  
-951  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
10,005  
8,215  
25,147  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-10,176  
-10,830  
-32,166  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-171  
-2,615  
-7,020  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,807  
4,464  
-446  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,928  
1,462  
1,908  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
2  
0  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,121  
5,928  
1,462