Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
36,165  
20,259  
17,670  
10,293  
2,833  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,844  
6,552  
4,543  
4,344  
4,485  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-577  
920  
-1,868  
-389  
-2,160  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-576  
1,342  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-31,336  
-26,025  
-1,731  
-633  
-557  
Chi phí lãi vay
6,735  
10,145  
13,904  
9,603  
11,174  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
14,254  
13,193  
32,517  
23,219  
15,775  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-39,718  
-11,886  
23,237  
6,606  
80,703  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-132,201  
-11,207  
-29,859  
2,722  
-78,456  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
187,477  
11,939  
-8,462  
46,553  
4,762  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-3,674  
1,873  
9,118  
-6,667  
-5,292  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
111  
391  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-6,735  
-10,145  
-13,904  
-11,167  
-9,611  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,931  
-4,524  
-2,937  
-8,594  
-1,916  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
988  
2,892  
1,648  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-830  
-1,305  
-868  
-2,528  
-2,208  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
10,642  
-11,952  
10,222  
53,035  
5,406  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,463  
-117  
0  
-723  
-9,066  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
350  
600  
150  
1,265  
164  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-143,000  
-57,674  
-106,098  
-15,000  
-1,200  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
40,000  
117,674  
62,298  
3,568  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
171,500  
73,500  
144  
0  
4,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,162  
2,027  
1,731  
633  
557  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
67,549  
136,010  
-41,775  
-10,257  
-5,545  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
136,777  
192,293  
187,100  
253,228  
149,720  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-171,726  
-298,725  
-187,003  
-255,015  
-144,785  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-15,706  
-7,853  
-7,202  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-34,949  
-122,138  
-7,756  
-8,989  
4,935  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
43,242  
1,920  
-39,309  
33,789  
4,796  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
18,411  
16,491  
55,800  
22,011  
17,215  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
61,653  
18,411  
16,491  
55,800  
22,011