Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (CCP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,070  
3,806  
3,760  
3,616  
3,459  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,389  
2,802  
2,817  
2,626  
2,588  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1  
-5  
2  
2  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
-1,301  
Chi phí lãi vay
-1,225  
-1,445  
-1,184  
-1,559  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
3,234  
5,157  
5,394  
4,685  
4,746  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-11,034  
-153  
274  
109  
-1,320  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2  
-2  
7  
7  
8  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
9,468  
-2,029  
2,998  
-417  
-239  
Tăng, giảm chi phí trả trước
202  
-5  
220  
160  
35  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
-940  
-677  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-570  
-647  
-1,126  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
600  
0  
85  
84  
6  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-285  
-876  
-815  
-779  
-590  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,614  
1,444  
7,037  
2,911  
1,967  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-925  
-2,478  
-1,165  
-1,725  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
398  
191  
410  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-39,000  
-9,000  
-6,000  
0  
-1,500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
34,500  
6,000  
5,500  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,197  
1,033  
994  
1,149  
1,303  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,303  
-2,494  
-1,793  
394  
-1,921  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,160  
-1,381  
-2,007  
-1,589  
-1,870  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-2,160  
-1,381  
-2,007  
-1,589  
-1,870  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,849  
-2,430  
3,237  
1,716  
-1,824  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,329  
8,754  
5,518  
3,805  
5,629  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
5  
-2  
-2  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,480  
6,329  
8,754  
5,518  
3,805