Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
40,576  
24,352  
22,234  
37,415  
21,543  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
9,762  
8,765  
9,811  
9,939  
12,338  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-75  
-1,823  
-44  
96  
1,461  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
66  
4  
-75  
38  
-7  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-990  
-1,027  
-1,379  
-1,564  
-1,113  
Chi phí lãi vay
962  
157  
834  
597  
1,239  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
50,300  
30,429  
31,381  
46,522  
35,460  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-6,027  
852  
3,801  
-868  
-891  
Tăng, giảm hàng tồn kho
4,368  
-32,634  
1,141  
-11,421  
541  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-9,646  
268  
7,561  
-17,114  
95  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-633  
-43  
-45  
245  
27  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-928  
-129  
-566  
-101  
-1,319  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,756  
-10,231  
-4,617  
4,882  
-4,110  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
300  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,546  
-2,735  
-2,196  
-1,786  
-1,182  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
29,132  
-14,223  
36,459  
20,359  
28,922  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,357  
-10,653  
-4,038  
-1,734  
-9,069  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
8  
0  
120  
183  
314  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
2,526  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
990  
1,027  
1,270  
1,271  
800  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,360  
-9,626  
-123  
-280  
-7,956  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
43,719  
26,230  
32,104  
9,554  
41,216  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-53,170  
-7,611  
-37,376  
-13,382  
-40,904  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-12,852  
-16,184  
-22,101  
-13,600  
-13,600  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-22,303  
2,434  
-27,372  
-17,428  
-13,288  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,469  
-21,415  
8,963  
2,651  
7,678  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,039  
32,455  
23,492  
20,815  
13,137  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-48  
-1  
0  
26  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
12,459  
11,039  
32,455  
23,492  
20,815