Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-2,288  
1,387  
18,446  
23,011  
19,278  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,921  
7,510  
7,326  
7,817  
8,624  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
807  
1,100  
-243  
-114  
1,062  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
50  
596  
142  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
1,180  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
647  
-4,187  
-615  
-300  
Chi phí lãi vay
-500  
961  
598  
629  
2,652  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,990  
12,201  
22,082  
30,727  
32,497  
Tăng, giảm các khoản phải thu
19,487  
-10,001  
-8,660  
-9,793  
-2,406  
Tăng, giảm hàng tồn kho
18,964  
15,549  
-21,955  
-12,757  
-8,998  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11,773  
-22,192  
16,216  
17,619  
16,533  
Tăng, giảm chi phí trả trước
10,283  
342  
-1,044  
-263  
236  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-961  
-579  
-629  
-2,652  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-900  
-1,826  
-4,493  
-10,252  
-8,387  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-881  
-449  
-281  
-1,481  
-1,027  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
60,717  
-7,338  
1,285  
13,171  
25,796  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-766  
-8,888  
-10,945  
-9,325  
-1,935  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
233  
0  
4,100  
310  
4,075  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
303  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
311  
28  
110  
305  
300  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-221  
-8,860  
-6,735  
-8,406  
2,440  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
49,012  
131,898  
71,466  
43,101  
126,143  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-70,240  
-113,534  
-55,757  
-48,467  
-133,368  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,487  
-7,505  
-7,500  
-7,500  
-7,500  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-23,715  
10,859  
8,209  
-12,866  
-14,725  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
36,781  
-5,340  
2,759  
-8,101  
13,511  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,549  
16,888  
14,128  
22,228  
8,717  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
2  
1  
1  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
48,333  
11,549  
16,888  
14,128  
22,228