Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
4,793  
5,964  
6,627  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
199,311  
218,207  
244,020  
430,760  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-144,520  
-177,259  
-235,158  
-401,315  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-18,029  
-31,385  
-37,814  
-42,399  
 
Tiền chi trả lãi vay
-8,478  
-9,230  
-7,944  
-4,214  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-193  
-266  
-1,683  
-2,392  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
52  
906  
196  
5,577  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-13,247  
-3,260  
-573  
-11,282  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
14,896  
-2,286  
-38,957  
-25,265  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,000  
0  
-2,366  
-20,605  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
800  
355  
1,360  
4,003  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-2,000  
-5,000  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
7,000  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
8  
575  
192  
325  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,192  
5,929  
-5,813  
-16,277  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
100,458  
135,356  
183,885  
238,372  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-101,306  
-145,699  
-137,777  
-196,055  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-6,376  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-848  
-10,342  
46,108  
35,941  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
11,856  
-6,699  
1,338  
-5,601  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,298  
10,998  
9,660  
15,261  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
16,155  
4,298  
10,998  
9,660