Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
245,428  
195,019  
171,190  
124,803  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
68,469  
61,278  
66,554  
67,045  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
618  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-25,000  
-26,634  
-20,253  
-7,438  
 
Chi phí lãi vay
282  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
289,180  
229,663  
218,109  
184,409  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
21,699  
-6,234  
-2,935  
-7,073  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
442  
-9,374  
-2,008  
-17,771  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11,868  
2,999  
-13,185  
22,773  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
28  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-282  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-30,288  
-25,651  
-35,194  
-29,366  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-29,675  
-19,692  
-20,012  
-15,141  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
262,944  
171,711  
144,774  
137,860  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-266,936  
-70,610  
-79,269  
-101,122  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
9  
26  
35  
128  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-261,342  
-482,900  
-83,450  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
378,297  
282,825  
22,000  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-2,700  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
26,021  
29,060  
11,940  
8,769  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-123,951  
-244,298  
-128,745  
-92,224  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
30,000  
135,000  
12,000  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
96,483  
89,124  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-72,453  
-89,124  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-102,000  
-113,250  
-28,800  
-38,003  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-47,970  
21,750  
-16,800  
-38,003  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
91,023  
-50,838  
-771  
7,633  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,514  
62,352  
63,123  
55,490  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
102,537  
11,514  
62,352  
63,123