Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
42,473  
5,034  
166,825  
147,577  
121,785  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
277,699  
271,641  
262,519  
264,046  
267,262  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
69,818  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-5,848  
0  
-20,628  
-44,230  
-69,425  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-454  
-773  
-3,938  
-1,970  
-1,464  
Chi phí lãi vay
114,978  
133,359  
124,755  
141,955  
233,102  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
428,848  
479,079  
529,533  
507,378  
551,260  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-95,070  
5,580  
-30,768  
95,495  
181,824  
Tăng, giảm hàng tồn kho
44,209  
105,708  
-53,247  
-94,573  
-14,200  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
108,448  
58,335  
-160,852  
175,658  
-62,402  
Tăng, giảm chi phí trả trước
19,994  
-3,278  
-23,045  
-52,459  
52,468  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-117,421  
-129,227  
-126,938  
-147,007  
-246,391  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,420  
-15,364  
-22,717  
-5,302  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-941  
-27,377  
-340  
-291  
-217  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
385,647  
473,456  
111,624  
478,899  
462,340  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-80,180  
-53,480  
-223,207  
-71,061  
-40,061  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
265  
2,701  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-281  
0  
-55,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
4,525  
0  
50,756  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
253  
773  
3,697  
1,507  
1,464  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-75,402  
-52,988  
-168,489  
-121,853  
-38,596  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,050,434  
2,425,118  
2,556,500  
2,296,118  
1,791,817  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,476,727  
-2,774,203  
-2,485,606  
-2,733,781  
-2,299,957  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-415  
-988  
-60  
-14,129  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-426,292  
-349,500  
69,906  
-437,722  
-522,269  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-116,047  
70,969  
13,041  
-80,675  
-98,525  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
220,893  
149,924  
136,883  
217,558  
316,084  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
104,845  
220,893  
149,924  
136,883  
217,558