Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-139,248  
14,719  
30,474  
50,365  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
14,172  
9,491  
14,457  
19,400  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-6,566  
109,689  
34,673  
-9,427  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
13  
33  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
62,068  
-222,107  
-24,268  
-63,226  
 
Chi phí lãi vay
48,062  
51,121  
55,246  
63,249  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-21,512  
-37,074  
110,615  
60,360  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
171,532  
56,453  
-27,659  
-78,029  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
80,413  
59,284  
-46,977  
-14,976  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
63,137  
29,164  
62,896  
40,971  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
921  
-691  
1,142  
-935  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-35,292  
-50,297  
-55,246  
-63,099  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,668  
-4,049  
-1,616  
-8,932  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
4,209  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-234  
-994  
-1,128  
-8,489  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
256,298  
51,795  
42,026  
-68,919  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-38,885  
-90,658  
-3,493  
-3,323  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
11,570  
32,901  
1,076  
798  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-20,061  
-158,103  
-2,500  
-3,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
11,000  
126,436  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-60,000  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
903  
71,780  
0  
93,150  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,452  
2,100  
275  
18,654  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-32,021  
-15,544  
-4,642  
46,277  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-560  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
409,307  
780,621  
809,356  
773,975  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-634,216  
-802,396  
-867,288  
-744,539  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-11,384  
-11,383  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-236,293  
-33,157  
-58,493  
29,436  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-12,016  
3,094  
-21,108  
6,794  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
14,710  
11,617  
34,135  
27,341  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
1  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,694  
14,710  
13,027  
34,135