Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
174  
181  
0  
127  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
53,179  
49,700  
50,514  
49,682  
48,041  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-48,588  
-45,463  
-43,797  
-42,428  
-42,667  
Tiền chi trả cho người lao động
-3,175  
-3,111  
-3,412  
-2,724  
-2,686  
Tiền chi trả lãi vay
-535  
-61  
-69  
-36  
-74  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-381  
-365  
-559  
-553  
-956  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,588  
3,061  
706  
1,153  
2,019  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,447  
-3,015  
-2,634  
-2,856  
-4,032  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-1,360  
746  
750  
2,239  
-356  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,620  
-128  
0  
-625  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,844  
355  
0  
215  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-1,255  
-4,315  
-188  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
5,478  
555  
525  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-428  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
1,700  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
162  
271  
333  
300  
410  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
386  
498  
4,128  
-3,870  
2,446  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
350  
5,388  
4,744  
253  
3,297  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-290  
-5,580  
-4,862  
-145  
-3,168  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-641  
-1,210  
-1,650  
-1,540  
-1,650  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-582  
-1,403  
-1,768  
-1,432  
-1,521  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,555  
-159  
3,110  
-3,062  
570  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,038  
8,197  
5,088  
8,150  
7,580  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,483  
8,038  
8,197  
5,088  
8,150