Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
134  
165  
174  
181  
178  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
51,220  
50,994  
49,700  
50,514  
49,682  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-44,884  
-48,630  
-45,463  
-43,797  
-42,428  
Tiền chi trả cho người lao động
-2,646  
-3,174  
-3,111  
-3,412  
-2,724  
Tiền chi trả lãi vay
-25  
-19  
-61  
-69  
-36  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-342  
-381  
-365  
-559  
-553  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,860  
3,572  
3,061  
706  
1,153  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,863  
-3,243  
-3,015  
-2,634  
-2,856  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
3,321  
-881  
746  
750  
2,239  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-37  
-5,620  
-128  
0  
-625  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
1,844  
355  
0  
215  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-11,118  
0  
0  
-1,255  
-4,315  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
8,150  
0  
0  
5,478  
555  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-428  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
241  
252  
271  
333  
300  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,764  
-3,523  
498  
4,128  
-3,870  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,064  
350  
5,388  
4,744  
253  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-970  
-290  
-5,580  
-4,862  
-145  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-550  
-1,210  
-1,210  
-1,650  
-1,540  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-456  
-1,150  
-1,403  
-1,768  
-1,432  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
102  
-5,555  
-159  
3,110  
-3,062  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,483  
8,038  
8,197  
5,088  
8,150  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,585  
2,483  
8,038  
8,197  
5,088