Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
42,798  
60,684  
41,050  
40,733  
36,317  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
37,256  
35,127  
31,912  
29,209  
29,001  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-151  
-607  
157  
-145  
-83  
Chi phí lãi vay
2,930  
2,338  
3,091  
5,647  
8,260  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
82,833  
97,542  
76,209  
75,443  
73,494  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-8,016  
-10,115  
19,441  
71,177  
-43,218  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-3,902  
-6,920  
7,086  
-8,134  
-3,157  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-58,601  
-57,229  
63,986  
61,036  
-60,874  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-860  
1,005  
-5,026  
-2,955  
4,647  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-2,965  
-2,260  
-3,129  
-5,696  
-8,330  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,645  
-4,906  
-2,588  
-3,569  
-3,160  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
-17,054  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,311  
-6,040  
-11,461  
-4,128  
-5,264  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-1,468  
11,078  
127,465  
183,174  
-45,860  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-13,843  
-27,799  
-39,711  
-2,494  
-1,880  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
9  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
220  
474  
59  
145  
83  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-13,623  
-27,324  
-39,642  
-2,348  
-1,797  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
472,400  
407,064  
495,298  
534,839  
520,472  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-474,731  
-354,662  
-577,030  
-607,728  
-496,244  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-50,010  
-31,777  
-31,250  
-23,876  
-25,331  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-52,342  
20,625  
-112,982  
-96,766  
-1,103  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-67,433  
4,379  
-25,160  
84,060  
-48,759  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
69,829  
65,450  
90,610  
6,550  
55,309  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,396  
69,829  
65,450  
90,610  
6,550