Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
 
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
 
 
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
 
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
 
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
 
989,446  
949,064  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
 
-499,897  
-504,782  
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
 
-10,678  
-9,197  
 
Tiền chi trả lãi vay
 
 
-13,939  
-26,089  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
319  
1,928  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
-428,577  
-321,874  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
 
36,674  
89,050  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
 
-4,774  
-2,150  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
 
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
 
1,992  
2,677  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
 
-2,783  
527  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
 
0  
15,110  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
 
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
 
266,487  
99,593  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
 
-278,593  
-179,830  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
 
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
 
-43,131  
-12,494  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
 
-55,237  
-77,621  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
 
-21,345  
11,956  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
 
76,655  
64,699  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
 
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
 
55,309  
76,655