Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
783,985  
665,122  
481,097  
499,475  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
87,290  
66,049  
70,611  
68,127  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,829  
11,778  
14,735  
6,157  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-92  
-192  
28  
-155  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-48,301  
-28,831  
-26,749  
-27,167  
 
Chi phí lãi vay
3,397  
4,098  
3,861  
906  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
828,107  
718,025  
543,583  
547,342  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-132,804  
-66,099  
-38,389  
-26,552  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-142,365  
34,266  
-5,709  
-31,290  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
32,261  
74,219  
63,286  
-23,481  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-69  
-3,659  
2,178  
-155,653  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,626  
-3,536  
-945  
-128  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-127,206  
-151,296  
-110,808  
-128,386  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
1,609  
250  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-47,523  
-36,830  
-40,435  
-37,157  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
406,775  
565,090  
414,370  
144,944  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-315,031  
-145,595  
-56,690  
-12,739  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
170  
315  
0  
70  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-210,000  
-460,000  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
180,000  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-53,040  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
14,540  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
43,266  
28,068  
21,277  
30,362  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-144,635  
-327,213  
-495,413  
32,234  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
67,562  
30,550  
25,020  
45,270  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-22,670  
-27,870  
-2,550  
-13,626  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-272,871  
-113,696  
-136,435  
-115,445  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-227,979  
-111,016  
-113,965  
-83,800  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
34,161  
126,861  
-195,008  
93,378  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
370,745  
243,691  
438,728  
345,293  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
78  
192  
-28  
57  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
404,984  
370,745  
243,691  
438,728