Công ty cổ phần 715 (BMN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
0  
3,859  
2,088  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
0  
1,924  
2,116  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
0  
401  
338  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
0  
-139  
-964  
 
Chi phí lãi vay
 
0  
145  
868  
 
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
0  
6,190  
4,446  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
0  
-21,525  
3,907  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
0  
-2,742  
-11,124  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
0  
706  
-6,310  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
0  
279  
-2,450  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
-171  
-867  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
-887  
-1,632  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
-480  
-1,776  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
83,447  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
-57,706  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
-20,895  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
 
-154  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
-552  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
780  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-14,864  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
-9,944  
-18,629  
-15,808  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-38  
0  
-195  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
225  
139  
964  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
186  
139  
769  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
5,976  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
17,434  
26,139  
14,754  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-12,146  
-7,298  
-21,754  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-2,309  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
2,980  
18,841  
-1,024  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
-6,778  
350  
-16,062  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
7,581  
7,231  
23,294  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
803  
7,581  
7,231