Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
12,465  
11,672  
14,379  
26,494  
98,804  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
14,254  
11,300  
10,953  
20,491  
23,159  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-214  
184  
-353  
-116  
-456  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6  
-2,020  
-1,128  
-27  
-1,892  
Chi phí lãi vay
3  
9  
0  
6  
33  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
26,502  
21,146  
23,850  
46,848  
119,648  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,317  
8,043  
17,971  
13,282  
-18,257  
Tăng, giảm hàng tồn kho
68,314  
-16,031  
2,052  
-40,057  
11,549  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
10,066  
-2,657  
-13,054  
-20,524  
-652  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-8,397  
2,177  
2,874  
-2,794  
-4,239  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-3  
-9  
0  
-6  
-33  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,143  
-2,048  
0  
-13,879  
-27,006  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-544  
-623  
-544  
-544  
-544  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
90,479  
9,997  
33,150  
-17,674  
80,466  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,237  
-2,725  
0  
-7,180  
-21,157  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
2,005  
66  
0  
185  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
33,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
6  
15  
22  
27  
1,706  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,231  
-705  
89  
-7,153  
13,734  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,544  
7,800  
0  
6,890  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-4,544  
-7,800  
0  
-6,890  
-8,561  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-12,224  
-25,407  
-18,144  
-12,126  
-60,538  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-12,224  
-25,407  
-18,144  
-12,126  
-69,099  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
73,025  
-16,115  
15,094  
-36,953  
25,101  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,111  
21,186  
4,494  
41,429  
15,218  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
191  
40  
1,598  
19  
1,111  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
78,327  
5,111  
21,186  
4,494  
41,429