Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
 
 
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
 
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
 
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
 
 
 
Chi phí lãi vay
 
 
 
 
 
Thu lãi và cổ tức
 
 
 
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
 
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động BH gốc
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động BH Nhận Tái
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động BH Nhượng Tái
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động khác
 
 
 
 
 
Phải thu/trả đơn vị nội bộ
 
 
 
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động BH gốc
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động BH Nhận Tái
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động BH Nhượng Tái
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động khác
 
 
 
 
 
Phải trả CBCNV
 
 
 
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền lãi vay đã trả
 
 
 
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền từ thu phí và hoa hồng
987,445  
891,434  
704,222  
528,019  
 
Tiền thu từ các khoản nợ phí và hoa hồng
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các khoản thu được giảm chi
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác
 
 
 
 
 
Trả tiền bồi thường bảo hiểm
 
 
 
 
 
Trả tiền hoa hồng và các khoản nợ khác của kinh doanh bảo hiểm
 
 
 
 
 
Trả tiền cho người bán, người cung cấp dịch vụ
-887,824  
-758,329  
-571,736  
-50,559  
 
Trả tiền cho cán bộ công nhân viên
-127,683  
-114,845  
-78,715  
-60,624  
 
Trả tiền nộp thuế và các khoản nợ Nhà nước
0  
-30  
-18,391  
-6,722  
 
Trả tiền cho các khoản nợ khác
 
 
 
 
 
Tiền tạm ứng cho cán bộ công nhân viên và ứng trước cho người bán
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
591,392  
122,418  
184,254  
133,511  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-320,705  
-163,939  
-200,670  
-384,958  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-101,449  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
242,624  
-23,292  
18,963  
57,217  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các khoản đầu tư vào đơn vị khác
0  
0  
178,737  
562,981  
 
Tiền thu lãi đầu tư
90,847  
67,459  
58,083  
57,008  
 
Tiền ủy thác đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Tiền rút vốn ủy thác đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu do bán tài sản cố định
1,437  
4,027  
1,554  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-15,607,593  
-682,659  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
15,719,376  
585,910  
0  
0  
 
Tiền đầu tư vào các đơn vị khác
0  
0  
-350,988  
-698,774  
 
Tiền mua tài sản cố định
-59,091  
-664  
-1,040  
-1,035  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
144,976  
-25,926  
-113,654  
-79,819  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu lãi do đi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn
0  
88,000  
0  
96,386  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Tiền trả cổ tức
-17,086  
-8,156  
-347  
-19,647  
 
Tiền trả lại các nhà đầu tư và chuyển trả BTC về thặng dư vốn thu từ cổ phần
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi tiền gửi
 
 
 
 
 
Tiền đã trả nợ vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-17,086  
79,844  
-347  
76,739  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
370,514  
30,626  
-95,037  
54,137  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
96,998  
66,328  
161,361  
107,180  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
18  
43  
5  
44  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
467,530  
96,998  
66,328  
161,361