Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
21,460  
 
-20,236  
-16,975  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,887  
 
6,509  
4,883  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
845  
 
-12  
-349  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
 
869  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-555  
 
-1,066  
-286  
 
Chi phí lãi vay
3,782  
 
1,249  
1,233  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
33,419  
 
-12,687  
-11,495  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
6,291  
 
4,892  
-9,697  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,785  
 
10,084  
7,778  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-6,539  
 
-9,704  
11,200  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,462  
 
-1,140  
997  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,394  
 
-1,093  
-1,168  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
 
0  
-960  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
626  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
-49  
-600  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
25,530  
 
-9,697  
-3,318  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-47,122  
 
-1,949  
-8,980  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
 
884  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
-900  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
4,143  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
555  
 
107  
286  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-46,567  
 
3,185  
-9,594  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
 
7,622  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
98,878  
 
15,940  
23,092  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-78,247  
 
-14,885  
-11,451  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
 
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
20,630  
 
8,678  
11,641  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-407  
 
2,165  
-1,272  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,758  
 
759  
2,030  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
 
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,351  
 
2,924  
759