Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-460  
6,509  
16,241  
42,668  
18,933  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,215  
5,103  
794  
370  
488  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-818  
892  
3,579  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-1  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-10,748  
-1,475  
-135  
-1,659  
731  
Chi phí lãi vay
7,217  
4,361  
1,155  
947  
597  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
3,406  
15,389  
21,633  
42,326  
20,749  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-54,813  
21,105  
-244,978  
-92,844  
57,016  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,127  
17,444  
-17,636  
-3,218  
4,489  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
64,628  
-32,029  
113,388  
1,198  
-13,495  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-527  
-39,715  
-8,356  
235  
1,273  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-7,371  
-3,832  
-1,407  
-947  
-597  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,316  
-3,370  
-11,775  
-11,000  
-3,132  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-170  
-3,333  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,881  
-25,007  
-149,131  
-64,421  
62,970  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,075  
-48,116  
-75,810  
-68,910  
-86,389  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,364  
0  
0  
270  
136  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-33,500  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
2,000  
31,500  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
13  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
30,049  
0  
0  
101  
-57  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,814  
1,475  
135  
1,789  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
29,151  
-46,641  
-73,674  
-68,750  
-86,296  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
216,000  
100,000  
45,280  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
27,735  
137,662  
25,829  
26,713  
30,781  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-47,503  
-69,737  
-9,521  
-16,790  
-31,781  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-3,558  
-4,302  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-23,326  
63,623  
232,308  
109,923  
44,280  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
7,706  
-8,025  
9,502  
-23,248  
20,954  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,493  
10,518  
1,015  
24,262  
3,308  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
1  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,199  
2,493  
10,518  
1,015  
24,262