Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
138,019  
125,593  
110,838  
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
 
3,935  
2,724  
3,770  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
281,536  
69,119  
111,820  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
0  
0  
87  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
-129,980  
-126,959  
-126,614  
Chi phí lãi vay
 
 
0  
991  
767  
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
 
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
293,510  
71,468  
100,668  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
-131,555  
-129,712  
76,337  
Phải thu hoạt động BH gốc
 
 
-131,555  
0  
76,337  
Phải thu hoạt động BH Nhận Tái
 
 
0  
0  
0  
Phải thu hoạt động BH Nhượng Tái
 
 
0  
0  
0  
Phải thu hoạt động khác
 
 
0  
-129,712  
0  
Phải thu/trả đơn vị nội bộ
 
 
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
-147  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
57,744  
140,747  
-72,846  
Phải trả hoạt động BH gốc
 
 
0  
0  
-72,846  
Phải trả hoạt động BH Nhận Tái
 
 
0  
0  
0  
Phải trả hoạt động BH Nhượng Tái
 
 
0  
0  
0  
Phải trả hoạt động khác
 
 
57,744  
140,747  
0  
Phải trả CBCNV
 
 
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
-56,212  
-1,452  
-181  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền lãi vay đã trả
 
 
0  
-991  
-767  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
-27,191  
-27,603  
-27,257  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
4,594  
0  
-11,435  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
-28,001  
-2,688  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền từ thu phí và hoa hồng
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các khoản nợ phí và hoa hồng
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các khoản thu được giảm chi
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác
 
 
 
 
 
Trả tiền bồi thường bảo hiểm
 
 
 
 
 
Trả tiền hoa hồng và các khoản nợ khác của kinh doanh bảo hiểm
 
 
 
 
 
Trả tiền cho người bán, người cung cấp dịch vụ
 
 
 
 
 
Trả tiền cho cán bộ công nhân viên
 
 
 
 
 
Trả tiền nộp thuế và các khoản nợ Nhà nước
 
 
 
 
 
Trả tiền cho các khoản nợ khác
 
 
 
 
 
Tiền tạm ứng cho cán bộ công nhân viên và ứng trước cho người bán
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi trả lãi vay
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
 
112,742  
49,769  
64,519  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các khoản đầu tư vào đơn vị khác
 
 
1,070,422  
1,209,447  
2,510,266  
Tiền thu lãi đầu tư
 
 
116,192  
120,528  
126,613  
Tiền ủy thác đầu tư
 
 
 
 
 
Tiền rút vốn ủy thác đầu tư
 
 
 
 
 
Tiền thu do bán tài sản cố định
 
 
0  
0  
1  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
0  
0  
0  
Tiền đầu tư vào các đơn vị khác
 
 
-1,198,907  
-1,300,135  
-2,628,657  
Tiền mua tài sản cố định
 
 
-9,157  
-6,852  
-9,522  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
 
-21,450  
22,988  
-1,300  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu lãi do đi vay
 
 
0  
0  
0  
Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn
 
 
33,000  
6,558  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
 
0  
0  
-542  
Tiền trả cổ tức
 
 
-24  
-64,546  
-64,923  
Tiền trả lại các nhà đầu tư và chuyển trả BTC về thặng dư vốn thu từ cổ phần
 
 
 
 
 
Tiền thu lãi tiền gửi
 
 
 
 
 
Tiền đã trả nợ vay
 
 
0  
0  
0  
Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu
 
 
0  
0  
 
Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
 
 
 
 
-362  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
 
32,976  
-57,989  
-65,828  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
 
124,269  
14,769  
-2,609  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
 
29,961  
15,192  
17,801  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
 
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
 
154,229  
29,961  
15,192