Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
215,976  
104,344  
48,813  
166,098  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
61,084  
49,335  
23,622  
52,944  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,708  
7,707  
7,595  
279  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1,251  
-238  
-451  
-338  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
-6,272  
-745  
-430  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-147  
-48  
186  
-50,896  
 
Chi phí lãi vay
66,484  
79,832  
105,357  
50,778  
 
Thu lãi và cổ tức
-48,214  
-54,325  
-53,838  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
292,870  
185,862  
130,853  
218,865  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-164,763  
142,465  
-251,380  
-273,801  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-40,678  
-218,371  
476,347  
-242,551  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
262,626  
87,008  
-121,585  
-69,023  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-7,254  
-23,591  
2,023  
-7,218  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-63,713  
-77,601  
-105,552  
-50,571  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-49,432  
-21,720  
-18,077  
-15,943  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
5,134  
2,826  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-10,211  
-14,396  
-11,561  
-15,345  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
219,445  
59,656  
106,202  
-452,761  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-215,338  
-89,527  
-135,822  
-164,184  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
92,550  
5,397  
726  
422  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-722,347  
-542,100  
-60,732  
-16,500  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
517,791  
373,421  
16,500  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-28,547  
-11,035  
-7,200  
-35,528  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
23,795  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
41,982  
51,047  
32,805  
21,758  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-313,909  
-212,797  
-153,723  
-170,237  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
314,975  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-41  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,573,055  
2,635,223  
3,833,399  
2,141,032  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,332,876  
-2,576,682  
-3,898,095  
-1,504,153  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-61,577  
-62,667  
-62,988  
-94,135  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
178,562  
-4,126  
187,290  
542,743  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
84,098  
-157,267  
139,769  
-80,255  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
81,026  
238,292  
98,524  
178,778  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
165,124  
81,026  
238,292  
98,524