CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA (BEL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
596  
617  
294  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
25,042  
50,485  
58,405  
50,627  
49,399  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-8,918  
-41,207  
-54,659  
-34,583  
-24,914  
Tiền chi trả cho người lao động
-7,237  
-9,388  
-8,584  
-7,117  
-7,991  
Tiền chi trả lãi vay
-450  
-442  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-146  
-769  
-1,322  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,543  
2,604  
3,782  
4,613  
3,624  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,301  
-11,216  
-17,496  
-6,432  
-24,284  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
6,680  
-9,164  
-18,699  
6,339  
-5,486  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-539  
0  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
1,200  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-16,000  
-95,100  
-156,960  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
21,000  
103,100  
157,960  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-1,178  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3  
459  
1,603  
2,430  
2,812  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
3  
-80  
7,802  
10,430  
2,634  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,942  
18,928  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,653  
-12,218  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-21  
-1,021  
-3,571  
-4,666  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-6,710  
6,689  
-1,021  
-3,571  
-4,666  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-27  
-2,555  
-11,917  
13,199  
-7,518  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
889  
3,442  
15,358  
2,163  
9,684  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
2  
1  
-5  
-2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
863  
889  
3,442  
15,358  
2,163