Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
316  
0  
338  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
42,010  
55,695  
56,907  
50,544  
44,926  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-39,544  
-52,355  
-53,510  
-45,965  
-37,829  
Tiền chi trả cho người lao động
-2,161  
-2,098  
-2,053  
-2,180  
-2,242  
Tiền chi trả lãi vay
-146  
-204  
-124  
-231  
-361  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-315  
-205  
-118  
-137  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,052  
2,401  
982  
730  
807  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,724  
-1,639  
-1,547  
-1,482  
-2,094  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
171  
1,595  
538  
1,280  
3,207  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-403  
0  
0  
-2,120  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
807  
91  
138  
0  
73  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,500  
-4,000  
-500  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,000  
2,000  
500  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
128  
93  
60  
60  
93  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
435  
-2,220  
198  
60  
-1,954  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
19,103  
20,424  
13,735  
25,333  
20,307  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-19,103  
-20,424  
-13,735  
-25,343  
-21,174  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-556  
-333  
-339  
-455  
-894  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-556  
-333  
-339  
-465  
-1,760  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
50  
-957  
397  
874  
-507  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,819  
2,776  
2,379  
1,505  
2,012  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,869  
1,819  
2,776  
2,379  
1,505