Công ty Cổ phần Dược Becamex (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
14,274  
7,067  
4,898  
3,071  
8,513  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,198  
3,437  
4,322  
4,813  
5,070  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-37  
-73  
6  
294  
204  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-171  
-69  
0  
0  
-26  
Chi phí lãi vay
504  
2,206  
2,296  
2,417  
2,152  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
17,767  
12,568  
11,521  
10,594  
15,912  
Tăng, giảm các khoản phải thu
74,445  
12,307  
-14,673  
28,140  
22,474  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,010  
8,003  
4,937  
-8,792  
13,299  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-74,568  
-5,012  
-2,100  
-19,099  
-48,709  
Tăng, giảm chi phí trả trước
403  
169  
-758  
477  
127  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-765  
-2,199  
-2,335  
-2,222  
-2,249  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,702  
-2,158  
-1,906  
-3,425  
-3,936  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
563  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-678  
-786  
-624  
0  
-270  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
9,891  
22,892  
-5,937  
5,674  
-2,789  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,009  
-635  
-470  
-304  
-169  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
66  
0  
0  
43  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-10,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
171  
3  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-12,838  
-566  
-470  
-304  
-126  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
23,709  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
9,733  
51,171  
44,888  
44,777  
43,416  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-37,381  
-52,961  
-45,272  
-37,309  
-38,978  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-8,211  
-2,904  
-663  
-2,346  
-3,476  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-12,150  
-4,694  
-1,046  
5,122  
962  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-15,097  
17,632  
-7,453  
10,492  
-1,953  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
21,233  
3,600  
11,053  
561  
2,515  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,136  
21,233  
3,600  
11,053  
561