Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
112,362  
370  
314,124  
332,679  
205,391  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
265,822  
268,638  
274,879  
286,372  
330,578  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
800  
657  
121  
21,085  
4,298  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-712  
3,516  
-5,394  
-40,492  
29,283  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
530  
-5,146  
-886  
-2,741  
-6,150  
Chi phí lãi vay
89,886  
84,216  
114,005  
146,621  
221,114  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
468,687  
352,252  
696,850  
743,524  
784,513  
Tăng, giảm các khoản phải thu
35,686  
45,340  
209,181  
78,377  
16,774  
Tăng, giảm hàng tồn kho
111,833  
11,837  
-20,253  
-140,396  
12,303  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-14,695  
-16,146  
106,631  
213,201  
-63,404  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-41,620  
-96  
5,590  
22,240  
23,513  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-81,066  
-74,306  
-110,811  
-149,755  
-225,295  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-11,313  
-63,916  
-78,220  
-37,972  
-788  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-17,359  
-20,255  
-17,610  
-12,682  
-3,904  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
450,153  
234,709  
791,359  
716,538  
543,712  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-137,191  
-429,817  
-61,681  
-16,862  
-24,531  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
6,558  
1,336  
2,284  
1,929  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-5,000  
0  
0  
0  
-554,032  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
6,832  
635,232  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-26,679  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
122  
256  
524  
859  
5,013  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-142,069  
-423,003  
-59,822  
-6,887  
36,932  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,851,117  
2,952,778  
2,534,579  
2,398,037  
2,400,023  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,155,725  
-2,704,423  
-3,261,885  
-3,294,534  
-2,758,420  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-23  
-109,877  
-3  
-7,381  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-304,632  
138,478  
-727,309  
-903,878  
-358,397  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,452  
-49,817  
4,229  
-194,226  
222,246  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
112,446  
162,263  
158,034  
352,260  
131,894  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
-1,880  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
115,897  
112,446  
162,263  
158,034  
352,260