Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
11,063  
10,787  
7,035  
5,332  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
415,235  
475,185  
376,058  
443,649  
399,155  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-347,540  
-336,166  
-325,503  
-364,868  
-358,067  
Tiền chi trả cho người lao động
-29,584  
-32,581  
-28,371  
-27,172  
-22,603  
Tiền chi trả lãi vay
-8,574  
-4,214  
-5,093  
-5,415  
-8,049  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,211  
-2,907  
-1,887  
-2,187  
-2,785  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
200,416  
4,291  
2,636  
16,181  
1,720  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-148,167  
-98,442  
-17,933  
-25,354  
-9,398  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
79,574  
5,166  
-93  
34,835  
-27  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-149,157  
-13,993  
-21,452  
-25,084  
-4,730  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,241  
0  
1,086  
37  
14  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,450  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
954  
189  
90  
335  
300  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-149,413  
-13,804  
-20,275  
-24,712  
-4,416  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
21,191  
0  
2,000  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
326,087  
252,563  
222,972  
252,972  
239,632  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-254,183  
-261,976  
-208,844  
-263,466  
-216,976  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,000  
-5,040  
-5,040  
-5,040  
-4,800  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
65,904  
6,737  
9,088  
-13,534  
17,856  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,935  
-1,900  
-11,281  
-3,412  
13,413  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,004  
6,904  
18,185  
21,597  
8,184  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,069  
5,004  
6,904  
18,185  
21,597