Công ty Cổ phần Việt An (AVF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
-844,474  
-349,711  
-892,618  
21,900  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
13,492  
17,687  
9,974  
20,916  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
144,265  
136,431  
-5,271  
-3,648  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
2,767  
10,839  
3,791  
-11  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
1,222  
7,729  
-7,568  
-9,384  
Chi phí lãi vay
 
83,477  
153,095  
-37,360  
33,277  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
-599,251  
-23,931  
-929,052  
63,050  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
616,297  
16,475  
-3,176  
-123,632  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
3,743  
12,247  
552,364  
-50,785  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
-19,763  
-1,153  
410,419  
-47,214  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
-791  
23  
7,724  
2,334  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
-1,022  
2,225  
-32,207  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
0  
0  
-2,500  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
77  
91  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
-33,074  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
234  
2,639  
7,507  
-190,864  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
0  
-1,668  
0  
-33,665  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
0  
13,912  
36,765  
8  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
11,433  
-1,100  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
15,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
1  
1  
20,728  
295  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
1  
12,245  
68,926  
-19,462  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
69,900  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
0  
0  
-163,439  
217,741  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-423  
-15,419  
-11,899  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
-595  
-424  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-423  
-15,419  
-106,033  
217,317  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
-187  
-535  
-29,599  
6,991  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
290  
819  
30,420  
23,429  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
6  
-2  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
103  
290  
819  
30,420