Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
 
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
1,898  
1,962  
 
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
 
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
 
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
 
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
 
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
 
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
 
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
85,902  
53,826  
60,147  
 
23,997  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-80,561  
-48,898  
-50,841  
 
-18,376  
Tiền chi trả cho người lao động
-2,696  
-3,518  
-4,030  
 
-3,834  
Tiền chi trả lãi vay
-843  
-878  
-826  
 
-1,105  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-33  
-465  
-254  
 
-72  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
14,139  
5,000  
944  
 
1,102  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-23,536  
-689  
-5,155  
 
-7,337  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-7,628  
4,378  
-14  
 
-5,626  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-20  
0  
0  
 
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
 
788  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
6,000  
0  
 
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-5,700  
-12,000  
0  
 
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
12,000  
0  
0  
 
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
181  
351  
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
6,280  
-5,819  
351  
 
788  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
33,338  
18,411  
8,300  
 
17,300  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-32,076  
-16,514  
-8,136  
 
-15,670  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,262  
1,897  
164  
 
1,630  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-87  
456  
501  
 
-3,208  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,143  
1,687  
1,186  
 
3,250  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,056  
2,143  
1,687  
 
42