Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
61,689  
28,463  
-7,060  
11,963  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
13,270  
10,536  
12,122  
13,121  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
500  
3,862  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-12,838  
-18,802  
-1,843  
-5,119  
 
Chi phí lãi vay
19,206  
12,045  
13,872  
21,609  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
81,326  
32,742  
20,953  
41,574  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-164,105  
-13,834  
56,090  
-35,948  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-20,203  
-1,580  
5,022  
3,746  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
67,240  
21,839  
-75,272  
-25,357  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-92,816  
-39,935  
27,206  
8,259  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-17,998  
-11,689  
-13,965  
-22,249  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-10,886  
-9,944  
-13,044  
-5,921  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
42,418  
18,564  
0  
9,300  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-2,307  
0  
-35,794  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-115,023  
-6,144  
6,990  
-62,392  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-15,682  
-13,040  
-2,280  
-6,107  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
12,667  
16,938  
49  
1,504  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-272,405  
-45,676  
-55,109  
-266,800  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
176,821  
11,000  
131,759  
194,350  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-147,627  
-36,000  
0  
-6,068  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6,880  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,851  
346  
1,220  
4,034  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-235,495  
-66,431  
75,639  
-79,087  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
145,099  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,376,053  
1,462,882  
1,348,058  
1,753,574  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,012,879  
-1,384,125  
-1,411,127  
-1,742,446  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-7,078  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,441  
0  
-11,274  
-17,812  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
355,733  
78,757  
-74,343  
131,338  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,215  
6,182  
8,287  
-10,142  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
56,746  
50,564  
42,277  
52,419  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
61,961  
56,746  
50,564  
42,277