Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4,545  
2,624  
324  
829  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,182  
759  
650  
801  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-981  
2,657  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-10,203  
-373  
-730  
-1,100  
 
Chi phí lãi vay
5,104  
0  
0  
4  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
426  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
628  
2,030  
3,327  
534  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-6,709  
-34,593  
-35,011  
19,140  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-5,507  
5,804  
-6,679  
-3,663  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
18,204  
-68,245  
83,715  
-8,555  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,546  
-2,082  
-6,649  
194  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-5,102  
0  
0  
-3  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-618  
-221  
-228  
-144  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
10  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-1,400  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-649  
-97,306  
38,475  
6,113  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,680  
-8,352  
-1,694  
-909  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
1,682  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-22,700  
-1,500  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,401  
1,500  
-1,500  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
15,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
95  
421  
730  
391  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-6,884  
-7,931  
-2,464  
1,164  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
112,952  
147,282  
22,740  
10,700  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-108,461  
-83,326  
-11,200  
-9,500  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
4,491  
63,956  
11,540  
1,200  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,043  
-41,281  
47,551  
8,476  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
20,591  
61,872  
14,321  
5,844  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,548  
20,591  
61,872  
14,321