Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
11,547  
12,947  
2,705  
6,555  
18,091  
Điều chỉnh cho các khoản
-4,120  
1,334  
1,466  
0  
0  
Chi phí khấu hao tài sản cố định
964  
971  
1,073  
1,039  
1,149  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
2,992  
1,734  
4,619  
128  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí phải trả, chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,085  
0  
0  
-3,477  
-5,982  
Chi phí lãi vay
0  
0  
-2,630  
-9  
-1,342  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng các chi phí tiền tệ
3,934  
3,597  
0  
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua KQKD
3,934  
3,597  
0  
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua KQKD
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản cho vay
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ đánh giá giá các công cụ tài chính phát sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ từ thanh lý TSCĐ
0  
0  
0  
0  
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ khác
0  
0  
0  
0  
0  
Giảm các doanh thu phi tiền tệ
-3,843  
-11,543  
0  
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các tài sản chính ghi nhận thông qua KQKD
-3,843  
-11,543  
0  
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
0  
Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Hoàn nhập chi phí dự phòng
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi khác
0  
0  
0  
0  
0  
Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động
-28,758  
-10,262  
28,650  
0  
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ
-25,527  
-3,423  
33,588  
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản cho vay
7,175  
-18,983  
26,590  
0  
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) các tài sản khác
-10,406  
12,144  
-31,528  
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-10,702  
-1,385  
-3,754  
9,564  
14,620  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
24,700  
-3,195  
-30,500  
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính
2,599  
1,329  
880  
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
23  
-188  
-117  
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch CK
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,025  
7,214  
-228  
17,579  
-14,460  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán
-162  
148  
-85  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
0  
0  
0  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
4  
0  
0  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
1,723  
3,369  
-188  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động
-1,572  
1,444  
-4  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
219  
-762  
-464  
29,526  
14,980  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-92  
384  
563  
-798  
-330  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
-828  
-1,857  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,873  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
-1,523  
2,190  
276  
Tiền lãi đã thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác
0  
0  
-1,523  
2,190  
276  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,487  
-867  
-736  
-52,682  
-11,913  
Lãi vay đã trả cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế TNDN đã nộp (*)
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản chi khác
-5,487  
-867  
-736  
-52,682  
-11,913  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
2,272  
5,427  
Tiền chi hoạt động kinh doanh
 
 
 
-4,923  
-6,334  
Tiền đã chi mua các tài sản tài chính
 
 
 
 
 
Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính
 
 
 
 
 
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
 
 
 
-273  
0  
Tiền lãi đã nhận
 
 
 
0  
 
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng
 
 
 
1,032,818  
1,235,432  
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng
 
 
 
-1,002,754  
-1,188,388  
Tiền thu bán chứng khoán phát hành
 
 
 
0  
0  
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán
 
 
 
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
 
 
-414,009  
-7,776  
Tiền chi trả cho người lao động
 
 
 
-6,988  
-5,609  
Tiền chi trả lãi vay
 
 
 
-8  
-58  
Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK
 
 
 
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 
 
0  
0  
Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các TSTC (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
737,589  
123,231  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
 
-336,387  
-149,883  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-3,184  
4,949  
417  
4,550  
1,317  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-127  
-168  
-789  
-221  
-1,106  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-203,578  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
26,097  
201,121  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-1,275  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
6,229  
575  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
0  
3,477  
6,005  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-127  
-168  
5,440  
29,929  
1,167  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
8,500  
5,000  
28,000  
Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay khác
0  
0  
8,500  
5,000  
28,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-13,500  
-8,000  
-21,500  
Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả gốc nợ vay khác
0  
0  
-13,500  
-8,000  
-21,500  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
-5,000  
-3,000  
6,500  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,311  
4,781  
857  
31,479  
8,983  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
9,639  
4,858  
2,478  
73,406  
64,423  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ
1,139  
4,858  
2,378  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản tiền tương đương đầu kỳ
8,500  
0  
100  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,327  
9,639  
3,335  
104,885  
73,406  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kỳ
327  
1,139  
4,759  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản tương đương tiền
6,000  
8,500  
0  
100  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ tổng hợp
0  
0  
-1,424  
0  
0  
Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng
819,281  
486,565  
542,940  
0  
0  
Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng
-425,753  
-514,019  
-250,040  
0  
0  
Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
-2,678,615  
-2,535,297  
-5,044,064  
0  
0  
Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng
2,265,779  
2,598,270  
4,709,033  
0  
0  
Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng
1,150  
-1,024  
-950  
0  
0  
Thu lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
0  
0  
0  
Chi lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán
89,716  
59,432  
72,472  
0  
0  
Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán
-89,686  
-59,401  
-72,452  
0  
0  
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ
-18,128  
34,526  
-43,061  
0  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng
93,873  
59,347  
102,408  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:
93,873  
59,347  
102,408  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý đầu kỳ
93,873  
56,517  
39,442  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đầu kỳ
-61  
2,636  
10,681  
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng đầu kỳ
9  
174  
52,285  
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành đầu kỳ
51  
20  
0  
0  
0  
Các khoản tương đương tiền đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng
75,745  
93,873  
59,347  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:
75,745  
93,873  
59,347  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý cuối kỳ
74,370  
93,812  
56,517  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng cuối kỳ
0  
0  
2,636  
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cuối kỳ
1,294  
9  
174  
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành cuối kỳ
81  
51  
20  
0  
0  
Các khoản tương đương tiền cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0