Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
13,141  
2,705  
6,555  
18,091  
 
Điều chỉnh cho các khoản
4,127  
1,466  
0  
0  
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
971  
1,073  
1,039  
1,149  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
3,156  
1,734  
4,619  
128  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí phải trả, chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
-3,477  
-5,982  
 
Chi phí lãi vay
0  
-1,342  
-9  
828  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Tăng các chi phí tiền tệ
1,130  
0  
0  
0  
 
Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua KQKD
1,130  
0  
0  
0  
 
Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua KQKD
0  
0  
0  
0  
 
Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
0  
0  
0  
0  
 
Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
 
Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
 
Lỗ suy giảm giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lỗ suy giảm giá trị các khoản cho vay
0  
0  
0  
0  
 
Lỗ về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
0  
0  
0  
0  
 
Lỗ đánh giá giá các công cụ tài chính phát sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
0  
0  
0  
0  
 
Lỗ từ thanh lý TSCĐ
0  
0  
0  
0  
 
Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
0  
0  
0  
0  
 
Lỗ khác
0  
0  
0  
0  
 
Giảm các doanh thu phi tiền tệ
-9,076  
0  
0  
0  
 
Lãi đánh giá giá trị các tài sản chính ghi nhận thông qua KQKD
-9,076  
0  
0  
0  
 
Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
 
Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
 
Lãi về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
0  
0  
0  
0  
 
Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
0  
0  
0  
0  
 
Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Hoàn nhập chi phí dự phòng
0  
0  
0  
0  
 
Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
0  
0  
0  
0  
 
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
0  
0  
0  
0  
 
Lãi khác
0  
0  
0  
0  
 
Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động
-10,262  
28,650  
0  
0  
 
Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ
-3,423  
33,588  
0  
0  
 
Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
0  
0  
0  
0  
 
Tăng (giảm) các khoản cho vay
-18,983  
26,590  
0  
0  
 
Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
 
Tăng (giảm) các tài sản khác
12,144  
-31,528  
0  
0  
 
Tăng (giảm) các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
0  
0  
0  
0  
 
Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-4,373  
-3,754  
9,564  
14,620  
 
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
-3,195  
-30,500  
0  
0  
 
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính
-1,300  
880  
0  
0  
 
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
-188  
-117  
0  
0  
 
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch CK
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
7,213  
-228  
17,579  
-14,460  
 
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán
148  
-85  
0  
0  
 
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
0  
0  
0  
0  
 
(+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
0  
0  
0  
0  
 
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
3,322  
-188  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
102  
0  
-4  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-762  
-464  
29,526  
14,980  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
384  
563  
-798  
-330  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
-828  
-1,857  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
-1,523  
2,190  
276  
 
Tiền lãi đã thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác
0  
-1,523  
2,190  
276  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
164  
-736  
-52,682  
-11,913  
 
Lãi vay đã trả cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Thuế TNDN đã nộp (*)
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản chi khác
164  
-736  
-52,682  
-11,913  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
 
 
2,272  
5,427  
582  
Tiền chi hoạt động kinh doanh
 
 
-4,923  
-6,334  
-4,145  
Tiền đã chi mua các tài sản tài chính
 
 
 
 
0  
Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính
 
 
 
 
0  
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
 
 
-273  
0  
0  
Tiền lãi đã nhận
 
 
0  
 
0  
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng
 
 
1,032,818  
1,235,432  
728,687  
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng
 
 
-1,002,754  
-1,188,388  
-708,981  
Tiền thu bán chứng khoán phát hành
 
 
0  
0  
0  
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán
 
 
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
 
-414,009  
-7,776  
-10,250  
Tiền chi trả cho người lao động
 
 
-6,988  
-5,609  
-4,788  
Tiền chi trả lãi vay
 
 
-8  
-58  
-747  
Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK
 
 
 
 
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 
0  
0  
-260  
Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các TSTC (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)
 
 
 
 
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
737,589  
123,231  
37,513  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
-336,387  
-149,883  
-49,871  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
4,949  
417  
4,550  
1,317  
-12,260  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-168  
-789  
-221  
-1,106  
-234  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
4,366  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-203,578  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
26,097  
201,121  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-1,275  
-708  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
6,229  
575  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
3,477  
6,005  
4,548  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-168  
5,440  
29,929  
1,167  
7,972  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
8,500  
5,000  
28,000  
878  
Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay khác
0  
8,500  
5,000  
28,000  
878  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-13,500  
-8,000  
-21,500  
-878  
Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả gốc nợ vay khác
0  
-13,500  
-8,000  
-21,500  
-878  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-5,000  
-3,000  
6,500  
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,781  
857  
31,479  
8,983  
-4,288  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,858  
2,478  
73,406  
64,423  
68,710  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ
4,858  
2,378  
0  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản tiền tương đương đầu kỳ
0  
100  
0  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
9,639  
3,335  
104,885  
73,406  
64,423  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kỳ
1,139  
4,759  
0  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản tương đương tiền
8,500  
0  
100  
0  
1,500  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ tổng hợp
0  
-1,424  
0  
0  
0  
Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng
1,200,931  
542,940  
0  
0  
0  
Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng
-1,203,731  
-250,040  
0  
0  
0  
Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
-2,282,104  
-5,044,064  
0  
0  
0  
Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng
2,320,424  
4,709,033  
0  
0  
0  
Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng
-1,024  
-950  
0  
0  
0  
Thu lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
0  
0  
0  
Chi lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán
59,481  
72,472  
0  
0  
0  
Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán
-59,450  
-72,452  
0  
0  
0  
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ
34,526  
-43,061  
0  
0  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng
59,347  
102,408  
0  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:
59,347  
102,408  
0  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý đầu kỳ
56,517  
39,442  
0  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đầu kỳ
2,636  
10,681  
0  
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng đầu kỳ
174  
52,285  
0  
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành đầu kỳ
20  
0  
0  
0  
0  
Các khoản tương đương tiền đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng
93,873  
59,347  
0  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:
93,873  
59,347  
0  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý cuối kỳ
93,812  
56,517  
0  
0  
0  
Trong đó: có kỳ hạn theo phương thức CTCK quản lý cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Trong đó: có kỳ hạn theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng cuối kỳ
0  
2,636  
0  
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cuối kỳ
9  
174  
0  
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành cuối kỳ
51  
20  
0  
0  
0  
Trong đó: có kỳ hạn của tổ chức phát hành cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản tương đương tiền cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0