Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
24,266  
7,913  
4,780  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
945  
1,184  
1,421  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
 
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
-462  
-12,010  
-9,473  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
-1,684  
-4,915  
-5,085  
 
Chi phí lãi vay
 
1,075  
82  
1,387  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
 
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
24,141  
-7,747  
-6,972  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
-3,194  
-1,131  
-14,073  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
-12,506  
153  
13,666  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
-7,412  
2,002  
341  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
43  
23  
508  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
 
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
779  
-82  
-1,387  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
3,553  
100,198  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
-22,936  
-61,500  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
 
 
 
 
 
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng
 
 
 
 
 
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng
 
 
 
 
 
Tiền thu bán chứng khoán phát hành
 
 
 
 
 
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán
 
 
 
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
 
 
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
 
 
 
 
Tiền chi trả lãi vay
 
 
 
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
1,851  
-26,165  
30,782  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
0  
-60  
-348  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
754  
0  
459  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
25,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
-675  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
340  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
1,733  
4,946  
5,092  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
2,487  
4,886  
29,868  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
0  
600  
38,423  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
0  
-6,399  
-32,624  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
 
Tiền lãi đã nhận
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
0  
-5,799  
5,799  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
4,338  
-27,078  
66,448  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
41,742  
68,820  
2,372  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
46,080  
41,742  
68,820