Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
31,883  
14,676  
22,440  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
24,411  
21,857  
19,463  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
3,491  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-50  
0  
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
95  
-8,222  
-2,145  
 
 
Chi phí lãi vay
42,601  
35,096  
35,305  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
98,940  
63,407  
78,554  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-152,245  
-91,852  
-30,428  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-147,911  
-45,757  
104,816  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
177,190  
91,234  
-112,522  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
427  
2,228  
-712  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-42,601  
-35,096  
-35,305  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,661  
-5,806  
-4,478  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-97  
-17  
0  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-73,957  
-21,659  
-75  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-48,734  
-42,324  
-20,529  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
650  
6,940  
2,475  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-42,552  
-24,651  
-30,610  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
3,298  
20,965  
43,032  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-5,200  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
511  
633  
632  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-86,827  
-38,438  
-10,201  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
161,202  
1,000  
30,000  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,151,937  
713,745  
879,189  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,097,577  
-639,501  
-905,186  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-7,271  
-9,400  
-4,280  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,766  
-8,219  
-4,283  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
201,525  
57,625  
-4,560  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
40,741  
-2,472  
-14,835  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
32,248  
34,720  
49,555  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
50  
0  
0  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
73,039  
32,248  
34,720