Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
58,343  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
17,138  
3,948  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
 
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
309  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
-32  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
-431  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
 
1,879  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
77,205  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
-478,084  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
-78,862  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
319,770  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
8,492  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
-1,879  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
-4,961  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
19  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-5,597  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
1,238,264  
500,057  
599  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
-1,182,408  
-501,621  
-707  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
-11,807  
-6,522  
-19  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
-287  
-252  
-28  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
-4,698  
-6,156  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
26,609  
352,215  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
-45,222  
-311,077  
-77  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
-163,896  
20,451  
26,644  
-232  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-34,126  
-1,281  
-3,855  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
-55,868  
0  
600  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
40,918  
-147,060  
-265,800  
-20,100  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
191,178  
210,222  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
-361,991  
-45,665  
-282,188  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
31,000  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
650  
1,908  
10,115  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-410,416  
-920  
-299,905  
-20,100  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
510,000  
300  
270,000  
20,100  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
119,648  
61,655  
117,692  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-17,579  
-73,661  
-98,544  
-291  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-364  
0  
-17  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
611,705  
-11,705  
289,131  
19,809  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
37,393  
7,826  
15,870  
-523  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
23,781  
15,956  
85  
608  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
-7  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
61,167  
23,781  
15,956  
85