Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
6,960  
6,501  
6,278  
1,646  
2,236  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
11,180  
12,076  
11,281  
10,355  
11,712  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
97  
26  
0  
0  
-5  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
19  
16  
28  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,707  
-4,134  
-3,064  
-2,169  
-2,379  
Chi phí lãi vay
72  
156  
265  
219  
507  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
13,602  
14,644  
14,777  
10,079  
12,071  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-275  
3,255  
-627  
-712  
2,318  
Tăng, giảm hàng tồn kho
5,442  
9,086  
9,163  
2,853  
-1,062  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-6,925  
-4,033  
1,384  
-1,941  
-6,865  
Tăng, giảm chi phí trả trước
3,267  
-119  
-4,711  
-1,147  
-2,685  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-72  
-156  
-265  
-219  
-507  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-482  
-640  
-350  
-408  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
883  
459  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
72  
0  
0  
-780  
-1,014  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
14,630  
22,036  
19,371  
8,608  
2,714  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,233  
-10,007  
-3,310  
-2,071  
-5,194  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3  
88  
0  
35  
261  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-11,500  
-28,400  
-12,500  
0  
-4,550  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
4,700  
15,200  
0  
300  
5,300  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-2,142  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
2,923  
0  
2,767  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,079  
2,000  
2,194  
1,188  
2,103  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-10,951  
-18,196  
-13,616  
78  
-2,080  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
22,688  
7,491  
46,697  
39,357  
25,842  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-22,469  
-19,210  
-40,659  
-37,596  
-33,525  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-3,421  
0  
-15  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
219  
-15,140  
6,038  
1,747  
-7,683  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,898  
-11,299  
11,793  
10,433  
-7,049  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
32,386  
43,685  
31,880  
21,442  
28,494  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
12  
5  
-3  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
36,284  
32,386  
43,685  
31,880  
21,442