Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
12,228  
6,661  
60,087  
6,111  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
20,423  
20,315  
17,921  
17,259  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-2,954  
-1,570  
225  
8,194  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
226  
1,389  
-89  
678  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-13,005  
-9,972  
-74,197  
-24,561  
 
Chi phí lãi vay
9,752  
15,282  
21,041  
27,833  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
26,670  
32,104  
24,989  
35,514  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,953  
53,150  
-70,430  
22,154  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
27,087  
-98,305  
87,653  
-146,737  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
5,017  
1,436  
11,512  
-13,656  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-288  
773  
-1,895  
-726  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-9,769  
-15,424  
-20,927  
-28,099  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-345  
-9,706  
-3,391  
-7,549  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,568  
-1,382  
-6,026  
-1,255  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
44,851  
-37,353  
21,486  
-140,353  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,749  
-17,790  
-50,256  
-15,539  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
378  
119  
7,159  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-30,117  
-3,100  
-116,817  
-227,314  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,317  
28,540  
111,378  
237,314  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
212,492  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,757  
10,286  
7,597  
27,162  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-28,414  
18,055  
171,552  
21,622  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,615,392  
1,885,812  
2,116,782  
3,167,336  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,651,492  
-1,907,393  
-2,106,192  
-3,417,372  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-36,400  
-9,100  
-18,200  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-36,100  
-57,981  
1,491  
-268,236  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-19,663  
-77,279  
194,528  
-386,967  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
157,403  
234,682  
40,188  
427,154  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
-34  
1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
137,740  
157,403  
234,682  
40,188