Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
90,342  
37,303  
42,067  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
40,092  
40,094  
39,749  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
12,293  
32,855  
8,783  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
893  
-2,579  
-307  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
-43,824  
-284  
-2,655  
 
Chi phí lãi vay
 
51,915  
44,842  
60,298  
 
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
151,712  
152,232  
147,934  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
-517,355  
-337,595  
114,225  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
-319,230  
-193,466  
-79,030  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
849,622  
145,146  
-7,061  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
-15,233  
514  
388  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
-51,901  
-45,313  
-61,461  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
-13,292  
-28,424  
-10,116  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-154  
-5,236  
-2,726  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
84,170  
-312,141  
102,154  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-16,396  
-33,036  
-28,582  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
7,963  
764  
145  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
-10,000  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
1,900  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
-213  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
-19,325  
0  
69,012  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
1,174  
1,330  
5,359  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-34,683  
-30,941  
45,723  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
151,924  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
2,800  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
2,577,583  
3,305,930  
3,342,149  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-2,708,407  
-2,923,179  
-3,489,996  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-25,554  
-12,779  
-12,779  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-156,378  
524,697  
-160,627  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
-106,891  
181,615  
-12,750  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
235,690  
53,830  
66,579  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
129  
245  
2  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
128,928  
235,690  
53,830