Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương (AFC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-2,067  
646  
14,925  
9,087  
14,232  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,819  
6,540  
3,326  
1,699  
1,429  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
90  
588  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-160  
-169  
-8,709  
-9,913  
-13,808  
Chi phí lãi vay
1,588  
1,206  
306  
4  
6  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
7,180  
8,222  
9,848  
967  
2,447  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-8,494  
-2,573  
-5,694  
-2,109  
-859  
Tăng, giảm hàng tồn kho
1,660  
-1,760  
-2,038  
-2,760  
-6,955  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-66  
-2,924  
14,848  
2,207  
7,004  
Tăng, giảm chi phí trả trước
470  
1,290  
-1,113  
-351  
-345  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,588  
-1,219  
-306  
-4  
-6  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-29  
-172  
-2,239  
-1,480  
-5,126  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
5,340  
39,088  
5,230  
9,210  
109  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,847  
-39,192  
-11,278  
-922  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,624  
759  
7,259  
4,758  
-3,731  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,200  
-10,301  
-59,553  
-14,011  
-6,950  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
647  
195  
7,972  
3,711  
20,020  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-15,000  
-5,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
20,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
11  
215  
1,032  
1,201  
1,859  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-9,543  
-9,891  
-45,549  
-14,098  
14,929  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
6,750  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-26  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
26,551  
21,336  
30,650  
3,320  
3,450  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-21,700  
-9,600  
-7,750  
-3,320  
-3,450  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-4,338  
-6,750  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
4,851  
11,710  
18,562  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,068  
2,579  
-19,729  
-9,340  
11,198  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,904  
5,325  
25,054  
34,394  
23,196  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,836  
7,904  
5,325  
25,054  
34,394