Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
15,167  
9,683  
6,346  
6,389  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
565,054  
581,684  
657,018  
586,247  
453,428  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-428,029  
-447,314  
-453,405  
-397,567  
-320,972  
Tiền chi trả cho người lao động
-29,078  
-31,203  
-37,482  
-28,631  
-25,192  
Tiền chi trả lãi vay
-1,539  
-1,720  
-1,990  
-2,508  
-1,831  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-11,635  
-20,254  
-15,252  
-10,068  
-8,600  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,953  
9,191  
11,808  
11,346  
69,204  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-72,618  
-45,001  
-97,583  
-76,917  
-148,576  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
26,108  
45,382  
63,114  
81,902  
17,461  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,213  
-27,697  
-42,754  
-25,887  
-7,130  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-35,000  
0  
0  
84,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
12,000  
0  
0  
0  
-62,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,056  
3,223  
3,438  
2,116  
1,225  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
8,843  
-59,475  
-39,315  
-23,771  
16,095  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
40,223  
56,753  
23,491  
60,446  
36,967  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-57,722  
-46,374  
-24,596  
-55,336  
-36,721  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-28,630  
-32,256  
-26,796  
-19,211  
-16,385  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-46,129  
-21,877  
-27,901  
-14,101  
-16,140  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-11,177  
-35,969  
-4,102  
44,031  
17,417  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
42,512  
78,481  
82,583  
38,552  
21,135  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
23,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
54,335  
42,512  
78,481  
82,583  
38,552