Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
30,395  
14,089  
5,459  
17,057  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
35,699  
25,537  
22,015  
16,293  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,589  
1,715  
0  
-769  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1,485  
72  
-355  
-299  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-420  
-169  
-2,100  
 
Chi phí lãi vay
37,888  
19,966  
26,964  
27,367  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
104,087  
60,958  
53,914  
57,549  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-10,420  
-2,701  
-11,421  
46,234  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-60,188  
-103,074  
151,198  
-86,424  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-48,882  
17,268  
-53,277  
17,966  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
3,806  
-3,305  
219  
1,761  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-37,410  
-19,847  
-27,276  
-27,116  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,390  
-949  
0  
-1,593  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
4,293  
0  
0  
487  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,589  
-3,036  
-4,853  
-1,121  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-49,691  
-54,687  
108,504  
7,743  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-51,127  
-19,541  
-51,424  
-35,567  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-60,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
33  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
420  
169  
2,086  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-111,127  
-19,122  
-51,255  
-33,449  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,695,142  
1,194,699  
1,139,421  
1,589,899  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,508,172  
-1,100,740  
-1,189,799  
-1,548,918  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-9,200  
0  
-8,280  
-36,799  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
177,771  
93,959  
-58,658  
4,181  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
16,952  
20,150  
-1,409  
-21,524  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
28,785  
8,575  
9,991  
31,508  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-22  
60  
-7  
7  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
45,716  
28,785  
8,575  
9,991