Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (ACE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
23,943  
0  
0  
12,552  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,126  
0  
0  
9,447  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
4,906  
0  
0  
2,368  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,583  
0  
0  
-549  
0  
Chi phí lãi vay
1,021  
0  
0  
6,230  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
34,413  
0  
0  
30,049  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-16,108  
0  
0  
13,096  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
5,516  
0  
0  
7,603  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
5,022  
0  
0  
-20,244  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
618  
0  
0  
926  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,021  
0  
0  
-6,230  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,250  
0  
0  
-5,546  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
74  
0  
0  
369  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,212  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
250,827  
194,480  
0  
213,630  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-165,245  
-142,471  
0  
-153,904  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-27,685  
-21,073  
0  
-22,910  
Tiền chi trả lãi vay
0  
-2,719  
-3,535  
0  
-6,568  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-3,723  
-1,571  
0  
-1,973  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
1,130  
995  
0  
5,614  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-35,840  
-15,527  
0  
-35,645  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
24,053  
16,745  
11,300  
20,021  
-1,756  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,200  
-5,639  
-1,669  
-716  
-14,159  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
945  
350  
0  
79  
652  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
638  
617  
393  
616  
667  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,617  
-4,671  
-1,276  
-21  
-12,840  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
96  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
131,243  
135,760  
102,212  
98,994  
112,485  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-141,807  
-140,571  
-107,410  
-113,995  
-98,807  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,306  
-5,206  
-5,196  
-6,635  
-4  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-15,870  
-10,017  
-10,394  
-21,539  
13,673  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,565  
2,056  
-370  
-1,539  
-923  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,760  
2,703  
3,074  
4,613  
5,535  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
9,325  
4,760  
2,703  
3,074  
4,613