Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
33,084  
54,263  
47,246  
44,020  
38,112  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
13,970  
14,206  
14,664  
12,372  
11,278  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-911  
5,278  
1,843  
-211  
182  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
393  
-942  
-665  
-6,706  
-2,660  
Chi phí lãi vay
1,024  
1,050  
340  
10  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
47,561  
73,854  
63,428  
49,486  
46,913  
Tăng, giảm các khoản phải thu
63,307  
-39,195  
39,076  
2,418  
-24,099  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-67,252  
17,445  
-35,771  
-2,097  
61,180  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
15,124  
-21,663  
-12,764  
31,180  
-17,488  
Tăng, giảm chi phí trả trước
13  
-1,009  
555  
-249  
-172  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,024  
-1,050  
-350  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,514  
-29,391  
-5,986  
-3,728  
-2,986  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-7,352  
-5,759  
-6,187  
-4,479  
-7,070  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
44,864  
-6,767  
42,001  
72,532  
56,278  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,400  
-9,182  
-10,188  
-5,085  
-1,833  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3  
175  
263  
1,455  
931  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-4,500  
0  
0  
-57,977  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
-396  
766  
402  
3,488  
1,932  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-10,293  
-8,241  
-9,523  
-58,119  
1,030  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
8,679  
32,063  
23,943  
4,094  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,564  
-29,186  
-13,849  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-23,310  
-24,431  
-26,505  
-29,994  
-40,020  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-23,195  
-21,553  
-16,411  
-25,901  
-40,020  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
11,376  
-36,561  
16,067  
-11,488  
17,288  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
18,988  
55,549  
39,482  
50,969  
33,682  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
30,364  
18,988  
55,549  
39,482  
50,969