Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng rủi ro tín dụng, Giảm giá, đầu tư trích thêm,/(hoàn nhập) trong năm
0  
0  
0  
0  
 
Lãi và phí phải thu trong kì (thực tế chưa thu) (*)
0  
0  
0  
0  
 
Lãi và phí phải trả trong kì (Thực tế chưa trả)
0  
0  
0  
0  
 
Lãi lỗ do thanh lý TSCĐ
0  
0  
0  
0  
 
Lãi lỗ do việc bán, thanh lý bất động sản
0  
0  
0  
0  
 
Lãi lỗ do đầu tư vào đơn vị khác, cổ tức nhận được từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
19,993,283  
16,096,594  
14,537,367  
14,138,337  
 
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả
-11,327,835  
-8,961,266  
-8,193,322  
-8,745,404  
 
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được
1,188,331  
944,382  
745,226  
694,440  
 
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (vàng bạc, ngoại tệ, v.v…)
532,644  
524,755  
656,029  
226,041  
 
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
0  
0  
0  
0  
 
Thu nhập khác
521,423  
200,509  
38,792  
-40,845  
 
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đắp bằng nguồn rủi ro
369,312  
79,185  
147,890  
51,844  
 
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)
-4,920,839  
-4,297,586  
-3,742,720  
-3,393,081  
 
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)
-557,841  
-360,194  
-288,162  
-82,116  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về TS & vốn lưu động
5,798,478  
4,226,379  
3,901,100  
2,849,216  
 
Những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động
 
 
 
 
 
Những thay đổi về tài sản hoạt động
-48,972,644  
-31,718,430  
-22,259,990  
-14,556,117  
 
Tăng/ (Giảm) tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NHNN
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, cho vay các TCTD khác
-1,157,395  
3,141,004  
-2,274,920  
1,754,242  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-7,512,729  
-6,132,295  
-959,524  
-6,638,924  
 
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
16,065  
31,538  
-33,200  
-14,253  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản cho vay và ứng trước khách hàng
-35,112,173  
-28,052,950  
-17,707,749  
-9,134,034  
 
Tăng)/Giảm lãi, phí phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Giảm/ (Tăng) nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản
-4,660,790  
-1,329,800  
-1,145,022  
-496,006  
 
Tăng/ (Giảm) khác về tài sản hoạt động
-545,622  
624,073  
-139,575  
-27,142  
 
Những thay đổi về công nợ hoạt động
48,064,717  
27,299,131  
21,415,624  
12,944,777  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền vay NHNN
0  
-5,178,981  
5,178,981  
-1,583,146  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng
13,218,631  
-198,215  
-3,711,908  
-1,648,538  
 
Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)
34,341,663  
32,132,272  
20,305,409  
16,502,752  
 
Tăng/ (Giảm) phát hành GTCG (ngoại trừ GTCG phát hành được tính vào hoạt động tài chính)
146,000  
486,000  
-3,000  
-422,000  
 
Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
13,769  
-38,981  
-26,477  
-175,190  
 
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
10,491  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) lãi, phí phải trả
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động
334,163  
97,036  
-327,381  
270,899  
 
Thuế TNDN đã nộp (*)
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của TCTD (*)
-5,030  
-5,038  
-10,624  
-14,798  
 
Thu được từ nợ khó đòi
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
4,885,521  
-197,958  
3,046,110  
1,223,078  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-713,293  
-584,690  
-261,238  
-454,851  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
25,174  
1,578  
337,254  
11,078  
 
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
0  
0  
0  
0  
 
Mua sắm bất động sản đầu tư
0  
-181,284  
-64,615  
0  
 
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
14,605  
38,368  
42,169  
0  
 
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
5,610  
224,204  
65,340  
78,415  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
32,159  
34,278  
11,999  
63,734  
 
Tiền chi ra mua công ty con (*)
 
 
 
 
 
Tiền thu về từ bán, thanh lý công ty con
 
 
 
 
 
Hoạt động đầu tư khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-635,745  
-467,546  
130,909  
-301,624  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
0  
3,054,000  
0  
0  
 
Tiền chi từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-130,000  
0  
-627,392  
-636,847  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-601  
-405,703  
 
Tiền thu được do bán/mua cổ phiếu ngân quỹ
0  
0  
0  
0  
 
Hoạt đông tài chính khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-130,000  
3,054,000  
-627,993  
-1,042,550  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,119,776  
2,388,496  
2,549,026  
-121,096  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
14,578,877  
12,190,381  
9,641,355  
9,762,451  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
18,698,653  
14,578,877  
12,190,381  
9,641,355