Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng rủi ro tín dụng, Giảm giá, đầu tư trích thêm,/(hoàn nhập) trong năm
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi và phí phải thu trong kì (thực tế chưa thu) (*)
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi và phí phải trả trong kì (Thực tế chưa trả)
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi lỗ do thanh lý TSCĐ
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi lỗ do việc bán, thanh lý bất động sản
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi lỗ do đầu tư vào đơn vị khác, cổ tức nhận được từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
16,096,594  
14,537,367  
14,138,337  
15,610,568  
23,794,757  
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả
-8,961,266  
-8,193,322  
-8,745,404  
-11,083,196  
-18,394,923  
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được
944,382  
745,226  
694,440  
770,420  
702,567  
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (vàng bạc, ngoại tệ, v.v…)
524,755  
656,029  
226,041  
283,007  
-1,100,508  
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
0  
0  
0  
0  
0  
Thu nhập khác
200,509  
38,792  
-40,845  
-61,186  
-2,090  
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đắp bằng nguồn rủi ro
79,185  
147,890  
51,844  
48,420  
2,708  
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)
-4,297,586  
-3,742,720  
-3,393,081  
-3,231,267  
-3,887,485  
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)
-360,194  
-288,162  
-82,116  
-113,316  
-797,049  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về TS & vốn lưu động
4,226,379  
3,901,100  
2,849,216  
2,223,450  
317,977  
Những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động
 
 
 
 
 
Những thay đổi về tài sản hoạt động
 
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NHNN
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, cho vay các TCTD khác
3,141,004  
-2,274,920  
1,754,242  
12,958,628  
19,429,320  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-6,132,295  
-959,524  
-6,638,924  
-6,863,009  
1,168,745  
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
31,538  
-33,200  
-14,253  
12,188  
1,004,109  
Tăng/ (Giảm) các khoản cho vay và ứng trước khách hàng
-28,052,950  
-17,707,749  
-9,134,034  
-4,375,173  
-5,692  
Tăng)/Giảm lãi, phí phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Giảm/ (Tăng) nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản
-1,329,800  
-1,145,022  
-496,006  
-421,007  
-1,889  
Tăng/ (Giảm) khác về tài sản hoạt động
624,073  
-139,575  
-27,142  
-213,513  
38,770,360  
Những thay đổi về công nợ hoạt động
 
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền vay NHNN
-5,178,981  
5,178,981  
-1,583,146  
1,583,146  
-6,530,305  
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng
-198,215  
-3,711,908  
-1,648,538  
-5,955,024  
-20,965,241  
Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)
32,132,272  
20,305,409  
16,502,752  
12,877,241  
-16,984,496  
Tăng/ (Giảm) phát hành GTCG (ngoại trừ GTCG phát hành được tính vào hoạt động tài chính)
486,000  
-3,000  
-422,000  
-16,701,212  
-30,507,287  
Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
-38,981  
-26,477  
-175,190  
47,295  
-16,268  
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) lãi, phí phải trả
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động
97,036  
-327,381  
270,899  
-1,261,599  
-25,139,244  
Thuế TNDN đã nộp (*)
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của TCTD (*)
-5,038  
-10,624  
-14,798  
-45,000  
-123,790  
Thu được từ nợ khó đòi
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-197,958  
3,046,110  
1,223,078  
-6,133,589  
-39,583,701  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-584,690  
-261,238  
-454,851  
-354,501  
-1,576,177  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,578  
337,254  
11,078  
6,925  
1,835  
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
0  
0  
0  
0  
0  
Mua sắm bất động sản đầu tư
-181,284  
-64,615  
0  
0  
0  
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
38,368  
42,169  
0  
0  
0  
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
78,415  
-6,882  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
224,204  
65,340  
0  
439,602  
1,442,503  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
34,278  
11,999  
63,734  
44,501  
228,583  
Tiền chi ra mua công ty con (*)
 
 
 
 
 
Tiền thu về từ bán, thanh lý công ty con
 
 
 
 
 
Hoạt động đầu tư khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-467,546  
130,909  
-301,624  
129,645  
96,744  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
3,054,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-627,392  
-636,847  
-642,322  
-1,875,393  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-601  
-405,703  
-259,421  
0  
Tiền thu được do bán/mua cổ phiếu ngân quỹ
0  
0  
0  
0  
0  
Hoạt đông tài chính khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
3,054,000  
-627,993  
-1,042,550  
-901,743  
-1,875,393  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,388,496  
2,549,026  
-121,096  
-6,905,687  
-41,362,350  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
12,190,381  
9,641,355  
9,762,451  
16,668,138  
58,475,599  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
-445,111  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
14,578,877  
12,190,381  
9,641,355  
9,762,451  
16,668,138