Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
116,876  
106,644  
82,450  
133,061  
184,972  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10,443  
6,954  
8,485  
6,777  
5,758  
Phân bổ lợi thế thương mại
1,867  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-8  
-2  
0  
-1  
-10  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
-381  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-24,108  
-80,124  
-34,321  
-41,405  
-69,545  
Chi phí lãi vay
3,015  
605  
261  
315  
849  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
107,704  
34,077  
56,874  
98,748  
122,024  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-257,624  
-108,923  
-52,077  
59,365  
-57,309  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-12,737  
-44,151  
-14,290  
-29,147  
193,102  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
164,610  
146,229  
-27,678  
-41,784  
-169,056  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-6,810  
2,816  
-3,448  
-1,243  
3,812  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-3,015  
-605  
-261  
-315  
-849  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-26,198  
-24,843  
-26,640  
-42,775  
-40,673  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
363  
575  
15,536  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,047  
-7,969  
-10,866  
-13,239  
-16,389  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-38,117  
-3,369  
-78,022  
30,185  
50,199  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-15,087  
-11,730  
-2,725  
-5,686  
-33,779  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
624  
1,300  
0  
0  
144  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-476,045  
-142,924  
-102,109  
-3,865  
-51,135  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
355,538  
121,719  
105,000  
0  
4  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-2,000  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
50,248  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
25,906  
18,320  
34,321  
42,546  
70,030  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-109,064  
36,934  
34,487  
30,994  
-14,735  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
67,050  
0  
4,800  
0  
13,272  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
-89  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,027,706  
1,059,425  
466,400  
0  
14,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,975,812  
-1,050,263  
-466,400  
0  
-14,000  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-89,349  
-50,875  
-50,225  
-58,042  
-29,473  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
29,594  
-41,713  
-45,425  
-58,042  
-16,290  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-117,587  
-8,148  
-88,960  
3,137  
19,174  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
312,152  
320,298  
409,258  
406,120  
386,957  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
8  
2  
0  
1  
-10  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
194,573  
312,152  
320,298  
409,258  
406,120